Wybierz walutę: 
PLN
EUR

Tuning optyczny. Reflektory i lampy samochodowe. Sklep online. Depo, Sonar i inne.

Wybierz język : Deutsch version English version Wersja Polska Russian version Francaise version
HOT LINE +48 12 269 00 69
Twój koszyk jest pusty
Produkt został dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzyć ulubione
Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka

Regulamin sklepu TUNINGPLANET.PL


Rejestracja

  1. Każdy użytkownik podczas procesu rejestracji musi podać prawidłowe dane, min: imię, nazwisko, adres zamieszkania, aktualny numer telefonu kontaktowego itp.

  2. Podczas rejestracji należy podać prawidłowy adres e-mail Państwa konta pocztowego - będzie on potrzebny do potwierdzania operacji zakupu danego produktu. Jeśli nie posiadają Państwo konta e-mail mogą je Państwo założyć bezpłatnie na jednym z darmowych serwisów.

  3. Po przejściu pomyślnie przez proces rejestracji otrzymają Państwo za adres e-mail informacje potwierdzającą założenie nowego konta.

  4. Podawanie danych nie swoich lecz kogoś zupełnie innego lub danych przypadkowych np: imię "rejo" będzie skutkowało usunięciem takiego konta z bazy danych.

  5. Jeśli użytkownik zakupi produkty których nie będzie chciał kupić jego konto zostanie wyłączone.

 

Kupowanie produktów

  1. Kupowanie produktów może się odbywać tylko poprzez zasady ustalone przez administratora serwisu.

  2. Ceny produktów są podawane w sposób widoczny przez co kupienie produktów po innej cenie jest niemożliwe.

  3. Ceny oraz nazwy i cechy towarów są weryfikowane przy operacji kupowania.

  4. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw (zakładka na stronie głównej „Koszty wysyłki”).


Ogólne warunki handlowe


1. Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest Kupujący będący osobą fizyczną, która zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedającym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Kupującym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedającym.

3. Sprzedającym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest
TUNING-TEC SP. Z O.O. SP.K., ul. Wodna 14, 32-005 Niepołomice, NIP:6793165620, REGON: 369452740, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze sądowym (KRS) pod numerem 0000717515.

4. Sprzedający stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 171 poz. 1206 z późn. zm.)- treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546.

5. W celu zapewnienia najwyżej jakość świadczonej usługi Sprzedający pragnie poinformować, że montaż zakupionych produktów powinien odbywać się w profesjonalnym warsztacie i poprzedzać go powinno wcześniejsze sprawdzenie poprawności działania zakupionych produktów oraz ich kompatybilności z posiadanymi przez Kupującego urządzeniami. Pozwoli to zaoszczędzić Kupującemu dodatkowych kosztów związanych z nieprawidłowym montażem zakupionych produktów lub montażem niekompatybilnych produktów, a także zabezpieczy Kupującego przed uszkodzeniem już posiadanych urządzeń.

6. Zdjęcia służą wyłącznie zilustrowaniu sprzedawanych produktów i nie wskazują na standard jakości, związek z markami lub producentami samochodów względnie producentami lub markami innych produktów.


Dostawa,wysyłka, przejście ryzyka

Koszty transportu/wysyłki ponosi Kupujący. Uszkodzenia powstałe podczas transportu należy zgłosić Sprzedającemu w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania towaru.
Podane przez Tuning-Tec terminy do staw lub daty są danymi w przybliżeniu, chyba że, zostaną wyraźnie potwierdzone na piśmie jako wiążące terminy. Jeżeli, mimo dołożenia przez Sprzedającego należytej staranności w wyborze opóźnia się termin dostawy z winy dostawcy Sprzedającego, wydłuża się odpowiednio również czas dostawy. Jeżeli opóźnienie w dostawie, z powodu niespełnienia świadczenia przez dostawcę Sprzedającego, trwa dłużej niż osiem tygodni od momentu nadejścia zamówienia Kupującego, to obu stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Poza przypadkami regulowanymi ustawowo Kupujący może zwrócić towar tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Tuning-Tec, w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie ogólnymi warunkami. W razie skorzystania przez Kupującego z powyższego uprawnienia winien on zwrócić kompletny i nieuszkodzony towar, w oryginalnym opakowaniu lub innym gwarantującym bezpieczeństwo transportu wraz z pisemnym dowodem zakupu w postaci oryginalnego paragonu lub faktury Vat oraz uzyskanej uprzednio pisemnej zgody Tuning-Tec. W przypadku gdyby Kupujący otrzymał towar inny niż był przedmiotem umowy Sprzedający zobowiązuje się do wymiany towaru na właściwy na swój koszt. Sprzedający pokryje uzasadnione koszty związane z transportem towaru poniesione przez Kupującego, zastrzegając, iż nie mogą one przewyższać ceny aktualnie obowiązującej dla tego rodzaju usług u Sprzedającego. W razie niedotrzymania przez Kupującego przedstawionych warunków Sprzedający zastrzega sobie prawo do zatrzymania części ceny odpowiadającej wysokości szkody jaką poniósł w wyniku nienależytego wywiązania się z obowiązujących w tym zakresie postanowień oraz jaką poniósł w związku z tym, iż liczył na zawarcie umowy.

Ceny i warunki płatności

Wszelkie ceny podawane przez sprzedającego zawierają podatek VAT, ale nie obejmują kosztów ubezpieczenia, wysyłki i transportu. Powyższe koszty, jak również inne a uzgodnione między stronami koszty za usługi dodatkowe, jak np. ubezpieczenie transportu będą doliczane dodatkowo i spowodują powiększenie pierwotnej ceny.

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

TUNING-TEC SP. Z O.O. SP.K. zastrzega sobie prawo własności sprzedawanej rzeczy aż do całkowitego uiszczenia umówionej ceny.

W razie sprzedaży na raty lub sprzedaży z odroczonym z terminem płatności warunki płatności uregulowane zostaną odrębna umową uwzględniającą następujące warunki:
W przypadku zwłoki Kupującego z zapłatą co najmniej dwóch rat lub opóźnieniu w płatności przynajmniej 14 dni przy łącznej sumie zaległych rat lub pozostałej do uregulowania ceny przewyższających jedną piątą część umówionej sumy, Sprzedający może żądać od Kupującego natychmiastowej zapłaty całej nie uiszczonej sumy.
Sprzedający może również w opisanym powyżej przypadku odstąpić od umowy,uprzednio wyznaczając Kupującemu minimum 7-dniowy dodatkowy termin do zapłaty zaległości z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie on uprawniony do odstąpienia od umowy.

W przypadku skorzystania przez Sprzedającego z prawa do odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu przedmiot niniejszej umowy, jak również zapłacić mu tytułem wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie tego przedmiotu, kwotę odpowiednią do stopnia jego zużycia lub uszkodzenia.

W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu zapłaconą przez niego na poczet ceny kupna sumę.
Sprzedający zastrzega sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży aż do uiszczenia ceny w całości.

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty bądź uszkodzenia przedmiotu niniejszej umowy od chwili wydania go przez Sprzedającego ciąży na Kupującym.
Kupujący obowiązany jest ubezpieczyć przedmiot sprzedaży od uszkodzenia,zaginięcia oraz kradzieży na czas trwania własności Sprzedającego.
Przerabianie lub przekształcenie przedmiotu kupna przez Kupującego nie pozbawia Tuning-Tec prawa własności w stosunku do sprzedawanej rzeczy. Jeżeli przedmiot kupna zostanie połączony z innymi, nie należącymi do Tuning-Tec przedmiotami w sposób nie pozwalający na ich rozłączenie bez powodowania dodatkowych kosztów, Tuning-Tec uzyskuje prawo współwłasności takiej nowo powstałej rzeczy, w stosunku odpowiadającym wartości przedmiotu umowy sprzedaży i wartości połączonych w ten sposób innych przedmiotów.

Odpowiedzialność cywilna

Montaż produktów sprzedawanych przez Tuning-Tec powinien być przeprowadzony z zachowaniem obowiązujących w tym względzie przepisów i norm technicznych. W związku z tym Sprzedający zaleca montaż produktów będących przedmiotem zawieranych umów w fachowych warsztatach. Sprzedający wyraźnie zwraca uwagę na to, że niewłaściwy montaż przedmiotów kupna może prowadzić do wygaśnięcia świadectwa homologacji, względnie dopuszczenia przebudowanego pojazdu mechanicznego do ruchu drogowego. Kupujący powinien w razie potrzeby zadbać o uzyskanie świadectwa homologacji, dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego lub ekspertyzę.

Ochrona danych

Kupujący zgadza się na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w sposób pozwalający Sprzedającemu na właściwe wywiązanie się z umowy, zachowaniem stosownych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Pouczenie o odwołaniu - Prawo odstąpienia Konsumenta

1. Dział niniejszy znajduje zastosowanie tylko w odniesieniu do umów zawartych na odległość lub umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa przez Konsumenta.

2. Konsument może, bez podawania przyczyny, odstąpić od umowy w terminie czternastu dni. Dla skuteczności odstąpienia koniecznym jest zachowanie formy pisemnej. Oświadczenie to może zostać także złożone poprzez wysłanie wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Wzór formularza znajduje się pod linkiem: FORMULARZ ZWROTU. Termin czternastodniowy liczy się od dnia objęcia w posiadanie produktu będącego przedmiotem umowy przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli produkt składa się z wielu rzeczy, które są dostarczane osobno,partiami lub w częściach, termin czternastodniowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Za wydanie Konsumentowi rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez Sprzedającego przewoźnikowi, gdy Sprzedający nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

3. Termin czternastodniowy będzie dochowany jeżeli Konsument wyśle stosowne oświadczenie przed jego upływem na adres Sprzedającego.Decydującą będzie data stempla pocztowego.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy,zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

9. Jeżeli rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedający jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą. 

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Prawo odstąpienia o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający niema kontroli;

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

RODO

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Tuning-Tec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Wodna 14, 32-005 Niepołomice, NIP: 6793165620. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji transakcji. Jako kupujący posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane będą przetwarzane na podstawie i zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. Prosimy o zapoznanie się z naszą Klauzulą Informacyjną dostępną pod linkiem: KLAUZULA INFORMACYJNA

Postanowienia końcowe

W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży oraz odrębnymi postanowieniami umownymi zawieranymi przez Sprzedającego i Kupującego zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych.
Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych ogólnych warunków handlowych, zawartych umów są lub w sposób przewidziany odrębnymi przepisami zostaną uznane za bezskuteczne lub nieobowiązujące w taki sposób, że cel wynikający z umowy może być w dalszym ciągu realizowany, pozostałe postanowienia ogólnych warunków handlowych i umów będą w dalszym ciągu obowiązywać. Jeżeli będzie to możliwe nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione zgodnym z celem umowy, ogólne obowiązującym przepisem ustawy.Załącznik nr 1


Informacje dotyczące korzystania z prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy


Prawo odstąpienia od umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (złożonego np.poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną)w którym proszę podać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się pod linkiem: FORMULARZ ZWROTU

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedający gwarantuje zwrot płatności; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres do korespondencji podany w Regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Załącznik nr 2


  Wzór załącznika/formularza, znajduje się pod linkiem: FORMULARZ ZWROTU


Tekst ogólnych warunków handlowych stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211). 


O¶wietlenie tuningowe
Ważne informacje